DMCA.com Protection Status

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 5- NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ

Người làm công tác y tế tại doanh nghiệp cần có những yêu cầu nào? Yêu cầu với doanh nghiệp huấn luyện? Tài liệu huấn luyện? Hãy để EHS giải đáp thắc mắc của Doanh nghiệp.

1. ĐẦU TIÊN, AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 5 LÀ GÌ?

Theo Điều 17 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy địnđối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động bao gồm 6 nhóm đối tượng: Nhóm 1; nhóm 2; nhóm 3; nhóm 4; nhóm 5; nhóm 6 phải được huấn luyện. Chi tiết

Trong đó, nhóm 5 là đối tượng: Người làm công tác y tế

2. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 5

(Ngh đnh 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ tại Chương III – Mục 1 – Điều 18)

Quy định huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho nhóm 5 bao gồm 2 nội dung chính:

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;‌

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.‌

Do đó, tài liệu huấn luyện an toàn nhóm sẽ cần những nội dung tối thiểu theo yêu cầu của pháp luật. Để xây dựng chương trình và nội dung huấn luyện nhóm 5 cần nhiều các kiến thức tổng hợp, kinh nghiệp bài học thực tế và hướng dẫn vào đúng trọng tâm để cho người học hiểu, làm và thực hành và truyền thông văn hóa an toàn tại doanh nghiệp đến từng cán bộ, công nhân viên công ty.

3.THỜI GIAN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 5

1.Thi gian hun luyn ln đu: Tng thi gian hun luyn ít nht 16 gi, bao gm c thi gian kim tra. (Theo quy đnh v công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ tại Chương III – Mục 1 – Điều 19)

2.   Người lao động thuộc nhóm 5 được huấn luyện định kỳ ít nht 02 năm 1 lần đ ôn li kiến thc đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện đnh k ít nhất 50% thi gian hun luyn ln đu. (Theo quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ tại Chương III – Mục 1 – Điều 21)

3. Huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện định kỳ khi có sự hay đổi công việc hoặc thay đổi thiết bị, công nghệ. Trước khi giao việc phải được huấn luyện nội dung về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với công việc mới hoặc thiết bị, công nghệ mới. Trường hợp đối tượng đã được huấn luyện trong thời hạn dưới 12 tháng kể từ khi chuyển sang làm công việc mới hoặc kể từ khi có sự thay đổi thiết bị, công nghệ thì nội dung huấn luyện lại được miễn phần đã được huấn luyện. (Theo Nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ tại Chương III – Mục 1 – Điều 21)

4. Huấn luyện lại sau thời gian nghỉ việc. Cơ sở ngừng hoạt động hoặc người lao động nghỉ làm việc từ 06 tháng trở lên thì trước khi trở lại làm việc, người lao động được đào tạo lại nội dung như đối với đào tạo lần đầu. Thời gian đào tạo lại bằng 50% thi gian hun luyn ln đu. (Theo Nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ tại Chương III – Mục 1 – Điều 21)

4. HIỆU LỰC CỦA CHỨNG NHẬN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 5

Nhóm 5 – An toàn vệ sinh lao động cấp chứng nhận an toàn vệ sinh lao động. Chứng nhận toàn lao động có thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp. Chứng nhận được cấp bởi đơn vị có chức năng khi học viên tham gia đạt kết quả trong khóa huấn luyện.

5. TIÊU CHUẨN CỦA NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 5

Tiêu chuẩn của người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho nhóm 5 (Theo Nghị định 140/2018/NĐ – CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP)

1.  Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

a) Người có trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động;‌

b) Người có trình độ cao đẳng và có ít nhất 04 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.‌

2. Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:

a) Người có trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm công việc xây dựng hoặc tổ chức triển khai về công tác an toàn, vệ sinh lao động;‌

b) Người có trình độ cao đẳng và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động;‌

c) Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc điểm a, điểm b Khoản này và có ít nhất 05 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động.‌

5. ĐIỀU KIỆN ĐỂ HUẤN LUYỆN NHÓM 5

Vậy làm sao đ doanh nghiệp tự huấn luyện nhóm 3? Điều kiện tự huấn luyện ATVSLĐ nhóm 3 là gì?

Căn cứ theo Điều 26 của nghị định 44/2016/NĐ-CP và Khon 11 Điu 1 Ngh đnh 140/2018/NĐ-CP

1. Tổ chức huấn luyện được phân loại theo đặc điểm, tính chất phức tạp của đối tượng huấn luyện. Đơn vị huấn luyện hạng B, C sẽ được tổ chức huấn luyện và chứng nhận cho nhóm 5.

2. Đđơn vị/ doanh nghiệp tự huấn luyện nhóm 3 thì doanh nghiệp cần có giấy chứng nhận đđiều kiện hoạt động hạng C. Trong đó, yêu cầu đối với hạng C sẽ như sau:

a) Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có trụ sở hợp pháp theo quy định của pháp luật;

b) Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có ít nhất:

- 02 phòng học lý thuyết; mỗi phòng có diện tích ít nhất từ 30m2 trở lên;

- 01 phòng thực hành được trang bị thiết bị cơ bản phục vụ công tác huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động.

c) Có ít nhất 05 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung pháp luật, nội dung nghiệp vụ, trong đó có 01 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động;

d) Có chương trình, tài liệu huấn luyện phù hợp với đối tượng huấn luyện và được xây dựng theo chương trình khung huấn luyện quy định tại Nghị định này;

đ) Người phụ trách huấn luyện phải có trình độ đại học trở lên.

e, Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có máy, thiết bị, hóa chất, phòng, xưởng, khu thực hành bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện; trong đó phòng, xưởng thực hành có diện tích tối thiểu 40 m2, khu huấn luyện thực hành có diện tích tối thiểu 300 m2;

f) Có ít nhất 05 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung chuyên ngành, thực hành; trong đó có ít nhất 03 người huấn luyện chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện và 01 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động;

g) Có máy, thiết bị tối thiểu phục vụ huấn luyện thực hành chuyên ngành cơ bản gồm: Thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực, thiết bị thực hành làm việc trong không gian hạn chế, làm việc trên cao, thiết bị gia công cơ khí, hàn, cắt kim loại, thiết bị thực hành an toàn điện, thực hành an toàn hóa chất. Máy, thiết bị, vật tư, hóa chất, nơi huấn luyện thực hành phải bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; khu huấn luyện thực hành bảo đảm diện tích ít nhất 500m2.

Với doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện

a) Doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B, C lập 01 bộ hồ sơ chứng minh đủ điều kiện hoạt động như đối với tổ chức huấn luyện gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 27 Nghị định 44/2016/NĐ-CP.


b) Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tự huấn luyện Hạng B và C.

Hết thời hạn 25 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền không có thông báo về việc doanh nghiệp không bảo đảm đủ điều kiện hoạt động huấn luyện thì doanh nghiệp được tự huấn luyện trong phạm vi đã đề nghị.

c) Thời hạn đủ điều kiện tự huấn luyện hạng B, C là 5 năm. Trước khi hết thời hạn 30 ngày, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục tự huấn luyện thì doanh nghiệp gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét đánh giá lại đủ điều kiện hoạt động.”

Trên đây là toàn bộ những thông tin tổng hợp liên quan đến nhóm 5, về thời gian đào tạo, đơn vị huấn luyện, nội dung huấn luyện và tài liệu huấn luyện An toàn vệ sinh lao động

----------------------------------------------------------------------------------

Hy vọng với những kiến thức mà bài viết trình bày trên đây giúp bạn hiểu hơn về Nhóm 3- An toàn, vệ sinh lao động và các thông tin liên quan đối tượng, thời gian đào tạo và yêu cầu đồi với người đào tạo. Chắc chắn khi nắm vững các kiến thức này doanh nghiệp bạn sẽ có những thông tin huấn luyện tốt nhất cho doanh nghiệp mình

Với kinh nghiệm thực tế làm việc với hàng trăm các đơn vị doanh nghiệp, tập đoàn từ nhà nước đến đa quốc gia trong hoạt động đào tạo- tư vấn- huấn luyện EHS cam kết đem lại sự hài lòng, chất lượng đến với doanh nghiệp, công việc của bạn!

Cn h trợ tư vấn v hun luyn An toàn v sinh lao đng nhóm 5 hiu qu và chất lượng
LIÊN H
NGAY: 1900 6987 hoc Zalo: 0968 498 206- Email: cskh@ehs.com.vn

Bài viết cùng danh mục