DMCA.com Protection Status

NHÓM 4 LÀ GÌ? CHI TIẾT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4

Huấn luyện nhóm 4 như thế nào để hiệu quả? Yêu cầu với doanh nghiệp huấn luyện? Tài liệu huấn luyện? Hãy để EHS giải đáp thắc mắc của Doanh nghiệp

1. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ/DOANH NGHIỆP?

Theo Điều 17 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động bao gồm 6 nhóm đối tượng: Nhóm 1; nhóm 2; nhóm 3; nhóm 4; nhóm 5; nhóm 6 phải được huấn luyện. Chi tiết

Trong đó, nhóm 4 bao gồm là: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động. Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Một trong những đối tượng mà cần lưu ý đối với các doanh nghiệp đó là nhóm 4- nhân viên văn phòng và nhóm 4 – nhân viên nhà máy. Đây là hai đối tượng các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu tâm để đem lại chất lượng đào tạo hiệu quả nhất

2. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4

(Nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ tại Chương III – Mục 1 – Điều 18)

Quy định huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho nhóm 4 bao gồm 2 nội dung chính:

  • Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

  • Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Do đó để có tài liệu huấn luyện an toàn nhóm 4 sẽ cần những nội dung tối thiểu theo yêu cầu của pháp luật. Để xây dựng chương trình và nội dung huấn luyện nhóm 4 cần nhiều các kiến thức tổng hợp, kinh nghiệp bài học thực tế và hướng dẫn vào đúng trọng tâm để cho người học hiểu, làm và thực hành và truyền thông văn hóa an toàn tại doanh nghiệp đến từng cán bộ, công nhân viên công ty.

3.THỜI GIAN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 4

1.Thời gian huấn luyện lần đầu: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. (Theo quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ tại Chương III – Mục 1 – Điều 19)

2. Người lao động thuộc nhóm 4 được huấn luyện định kỳ ít nhất mỗi năm 01 lần để ôn lại kiến thức đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện định kỳ bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu. (Theo quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ tại Chương III – Mục 1 – Điều 21)

  • Huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện định kỳ khi có sự hay đổi công việc hoặc thay đổi thiết bị, công nghệ. Trước khi giao việc phải được huấn luyện nội dung về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với công việc mới hoặc thiết bị, công nghệ mới. Trường hợp đối tượng đã được huấn luyện trong thời hạn dưới 12 tháng kể từ khi chuyển sang làm công việc mới hoặc kể từ khi có sự thay đổi thiết bị, công nghệ thì nội dung huấn luyện lại được miễn phần đã được huấn luyện. (Theo Nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ tại Chương III – Mục 1 – Điều 21)
  • Huấn luyện lại sau thời gian nghỉ việc. Cơ sở ngừng hoạt động hoặc người lao động nghỉ làm việc từ 06 tháng trở lên thì trước khi trở lại làm việc, người lao động được đào tạo lại nội dung như đối với đào tạo lần đầu. Thời gian đào tạo lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu. (Theo Nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ tại Chương III – Mục 1 – Điều 21)

4. HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4

Nhóm 4 – An toàn vệ sinh lao động không cấp giấy chứng nhận hay thẻ an toàn mà sẽ cấp sổ theo dõi thời gian huấn luyện. Người sử dụng lao động ghi kết quả huấn luyện của người được huấn luyện thuộc nhóm 4 vào Sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Huấn luyện lại ít nhất một năm một lần. Do đó sổ theo dõi công tác huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cũng cần cập nhật theo đó

5. TIÊU CHUẨN CỦA NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4

Tiêu chuẩn của người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho nhóm 4 (Theo Nghị định 140/2018/NĐ – CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP)

1. Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:

a) Người có trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm công việc xây dựng hoặc tổ chức triển khai về công tác an toàn, vệ sinh lao động;

b) Người có trình độ cao đẳng và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động;

c) Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc điểm a, điểm b Khoản này và có ít nhất 05 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động.

2. Huấn luyện thực hành:

c) Huấn luyện thực hành nhóm 4: Người có trình độ trung cấp kỹ thuật trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện hoặc người có thời gian làm việc thực tế ít nhất 03 năm trong chuyên ngành huấn luyện;

d) Huấn luyện thực hành sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động: Người có trình độ từ cao đẳng chuyên ngành y trở lên và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc có trình độ bác sĩ;

đ) Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc điểm a, b, c Khoản này nhưng có ít nhất 04 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động thì được huấn luyện thực hành theo quy định tại các điểm a, b, c Khoản này phù hợp với kinh nghiệm.

5. ĐIỀU KIỆN HUẤN LUYỆN NHÓM 4- AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Vậy làm sao để doanh nghiệp tự huấn luyện nhóm 4? Điều kiện tự huấn luyện ATVSLĐ nhóm 4 là gì?

(Căn cứ theo Điều 26 của nghị định 44/2016/NĐ-CP và Khoản 11 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP)

1. Tổ chức huấn luyện được phân loại theo đặc điểm, tính chất phức tạp của đối tượng huấn luyện. Đơn vị huấn luyện hạng A,B,C sẽ được tổ chức huấn luyện và cấp sổ theo dõi cho đối tượng nhóm 4.

Để đơn vị/ doanh nghiệp tự huấn luyện nhóm 4 thì doanh nghiệp cần có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động hạng A, B, C. Tùy vào nhu cầu, số lương và chiến lược của từng đơn vị, doanh nghiệp sẽ làm hồ sơ để xin giấy phép hạng A, B, C. Trong đó, yêu cầu đối với hạng A sẽ ít nhất.

Cụ thể Căn cứ theo Khoản 11 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP

2. Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Hạng A bảo đảm điều kiện sau đây:

a) Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có trụ sở hợp pháp theo quy định của pháp luật;

b) Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có ít nhất:

- 02 phòng học lý thuyết; mỗi phòng có diện tích ít nhất từ 30m2 trở lên;

- 01 phòng thực hành được trang bị thiết bị cơ bản phục vụ công tác huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động.

c) Có ít nhất 05 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung pháp luật, nội dung nghiệp vụ, trong đó có 01 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động;

d) Có chương trình, tài liệu huấn luyện phù hợp với đối tượng huấn luyện và được xây dựng theo chương trình khung huấn luyện quy định tại Nghị định này;

đ) Người phụ trách huấn luyện phải có trình độ đại học trở lên.

Trên đây là toàn bộ những thông tin tổng hợp liên quan đến nhóm 4, về thời gian đào tạo, đơn vị huấn luyện, nội dung huấn luyện và tài liệu huấn luyện An toàn vệ sinh lao động

----------------------------------------------------------------------------------

Hy vọng với những kiến thức mà bài viết trình bày trên đây giúp bạn hiểu hơn về Nhóm 4 - An toàn, vệ sinh lao động và các thông tin liên quan đối tượng, thời gian đào tạo và yêu cầu đồi với người đào tạo. Chắc chắn khi nắm vững các kiến thức này doanh nghiệp bạn sẽ có những thông tin huấn luyện tốt nhất cho doanh nghiệp mình

Với kinh nghiệm thực tế làm việc với hàng trăm các đơn vị doanh nghiệp, tập đoàn từ nhà nước đến đa quốc gia trong hoạt động đào tạo- tư vấn- huấn luyện EHS cam kết đem lại sự hài lòng, chất lượng đến với doanh nghiệp, công việc của bạn!

Cần hỗ trợ tư vấn về huấn luyện An toàn vệ sinh lao động nhóm 4 hiệu quả.
LIÊN HỆ NGAY: 1900 6987 hoặc Zalo: 0968 498 206- Email: cskh@ehs.com.vn

HOẶC BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ VÀO FORM NÀY: TẠI ĐÂY

Bài viết cùng danh mục