DMCA.com Protection Status

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 3- THÔNG TIN CẦN BIẾT

Huấn luyện nhóm 3 như thế nào để hiệu quả? Yêu cầu với doanh nghiệp huấn luyện? Tài liệu huấn luyện? Hãy để EHS giải đáp thắc mắc của Doanh nghiệp

 

1. ĐẦU TIÊN, AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 3 LÀ GÌ

Theo Điều 17 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy địnđối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động bao gồm 6 nhóm đối tượng: Nhóm 1; nhóm 2; nhóm 3; nhóm 4; nhóm 5; nhóm 6 phải được huấn luyện. Chi tiết

Trong đó, nhóm 3 bao gồm là: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

 

2. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3

(Ngh đnh 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ tại Chương III – Mục 1 – Điều 18)

Quy định huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho nhóm 3 bao gồm 3 nội dung chính:

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;

c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

Do đó, Tài liệu huấn luyện an toàn nhóm sẽ cần những nội dung tối thiểu theo yêu cầu của pháp luật. Để xây dựng chương trình và nội dung huấn luyện nhóm 3 cần nhiều các kiến thức tổng hợp, kinh nghiệp bài học thực tế và hướng dẫn vào đúng trọng tâm để cho người học hiểu, làm và thực hành và truyền thông văn hóa an toàn tại doanh nghiệp đến từng cán bộ, công nhân viên công ty.

3.THỜI GIAN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3

1.Thi gian hun luyn ln đu: Tng thi gian hun luyn ít nht 24 gi, bao gm c thi gian kim tra. (Theo quy đnh v công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ tại Chương III – Mục 1 – Điều 19)

2.   Người lao động thuộc nhóm 3 được huấn luyện định kỳ ít nht 02 năm 1 lần đ ôn li kiến thc đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện đnh k ít nhất 50% thi gian hun luyn ln đu. (Theo quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ tại Chương III – Mục 1 – Điều 21)

3. Huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện định kỳ khi có sự hay đổi công việc hoặc thay đổi thiết bị, công nghệ. Trước khi giao việc phải được huấn luyện nội dung về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với công việc mới hoặc thiết bị, công nghệ mới. Trường hợp đối tượng đã được huấn luyện trong thời hạn dưới 12 tháng kể từ khi chuyển sang làm công việc mới hoặc kể từ khi có sự thay đổi thiết bị, công nghệ thì nội dung huấn luyện lại được miễn phần đã được huấn luyện. (Theo Nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ tại Chương III – Mục 1 – Điều 21)

4 Huấn luyện lại sau thời gian nghỉ việc. Cơ sở ngừng hoạt động hoặc người lao động nghỉ làm việc từ 06 tháng trở lên thì trước khi trở lại làm việc, người lao động được đào tạo lại nội dung như đối với đào tạo lần đầu. Thời gian đào tạo lại bằng 50% thi gian hun luyn ln đu. (Theo Nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ tại Chương III – Mục 1 – Điều 21)

4. HIỆU LỰC CỦA THẺ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 3

Nhóm 3 – An toàn vệ sinh lao động không cấp giấy chứng nhận hay chứng chỉ an toàn mà sẽ cấp thẻ an toàn vệ sinh lao động (hay thẻ an toàn). Thẻ an toàn lao động có thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp. Thẻ an toàn lao động nhóm 3 được người sử dụng lao động cấp cho học viên đạt kết quả và có xác nhận của đơn vị/ doanh nghiệp nơi mà người lao động đang làm việc.

5. TIÊU CHUẨN CỦA NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 3

Tiêu chuẩn của người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho nhóm 3 (Theo Nghị định 140/2018/NĐ – CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP)

1.  Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

a) Người có trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Người có trình độ cao đẳng và có ít nhất 04 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:

a) Người có trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm công việc xây dựng hoặc tổ chức triển khai về công tác an toàn, vệ sinh lao động;

b) Người có trình độ cao đẳng và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động;

c) Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc điểm a, điểm b Khoản này và có ít nhất 05 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động.

3. Huấn luyện nội dung lý thuyết chuyên ngành:

a) Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 03 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

b) Người có trình độ cao đẳng có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

4.  Huấn luyện thực hành:

b) Huấn luyện thực hành nhóm 3: Người có trình độ từ trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện; có ít nhất 03 năm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, hoặc làm công việc có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở phù hợp với công việc huấn luyện;

đ) Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc điểm a, b, c Khoản này nhưng có ít nhất 04 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động thì được huấn luyện thực hành theo quy định tại các điểm a, b, c Khoản này phù hợp với kinh nghiệm.

5. ĐIỀU KIỆN ĐỂ HUẤN LUYỆN NHÓM 3

Vậy làm sao đ doanh nghiệp tự huấn luyện nhóm 3? Điều kiện tự huấn luyện ATVSLĐ nhóm 3 là gì?

Căn cứ theo Điều 26 của nghị định 44/2016/NĐ-CP và Khon 11 Điu 1 Ngh đnh 140/2018/NĐ-CP

1. Tổ chức huấn luyện được phân loại theo đặc điểm, tính chất phức tạp của đối tượng huấn luyện. Đơn vị huấn luyện hạng C sẽ được tổ chức huấn luyện và cấp sổ theo dõi cho đối tượng nhóm 3.

2. Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kin hot đng Hng C bo đm điu kin sau đây:

a) Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có trụ sở hợp pháp theo quy định của pháp luật;

b) Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có ít nhất:

- 02 phòng học lý thuyết; mỗi phòng có diện tích ít nhất từ 30m2 trở lên;

- 01 phòng thực hành được trang bị thiết bị cơ bản phục vụ công tác huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động.

c) Có ít nhất 05 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung pháp luật, nội dung nghiệp vụ, trong đó có 01 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động;

d) Có chương trình, tài liệu huấn luyện phù hợp với đối tượng huấn luyện và được xây dựng theo chương trình khung huấn luyện quy định tại Nghị định này;

đ) Người phụ trách huấn luyện phải có trình độ đại học trở lên.

e, Có hoặc hợp đồng thuê, liên kết để có máy, thiết bị, hóa chất, phòng, xưởng, khu thực hành bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện; trong đó phòng, xưởng thực hành có diện tích tối thiểu 40 m2, khu huấn luyện thực hành có diện tích tối thiểu 300 m2;

f) Có ít nhất 05 người huấn luyện cơ hữu huấn luyện nội dung chuyên ngành, thực hành; trong đó có ít nhất 03 người huấn luyện chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện và 01 người huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động;

g) Có máy, thiết bị tối thiểu phục vụ huấn luyện thực hành chuyên ngành cơ bản gồm: Thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực, thiết bị thực hành làm việc trong không gian hạn chế, làm việc trên cao, thiết bị gia công cơ khí, hàn, cắt kim loại, thiết bị thực hành an toàn điện, thực hành an toàn hóa chất. Máy, thiết bị, vật tư, hóa chất, nơi huấn luyện thực hành phải bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật; khu huấn luyện thực hành bảo đảm diện tích ít nhất 500m2

Trên đây là toàn bộ những thông tin tổng hợp liên quan đến nhóm 3, về thời gian đào tạo, đơn vị huấn luyện, nội dung huấn luyện và tài liệu huấn luyện An toàn vệ sinh lao động

----------------------------------------------------------------------------------

Hy vọng với những kiến thức mà bài viết trình bày trên đây giúp bạn hiểu hơn về Nhóm 3- An toàn, vệ sinh lao động và các thông tin liên quan đối tượng, thời gian đào tạo và yêu cầu đồi với người đào tạo. Chắc chắn khi nắm vững các kiến thức này doanh nghiệp bạn sẽ có những thông tin huấn luyện tốt nhất cho doanh nghiệp mình

Với kinh nghiệm thực tế làm việc với hàng trăm các đơn vị doanh nghiệp, tập đoàn từ nhà nước đến đa quốc gia trong hoạt động đào tạo- tư vấn- huấn luyện EHS cam kết đem lại sự hài lòng, chất lượng đến với doanh nghiệp, công việc của bạn!

Cn h trợ tư vấn v hun luyn An toàn v sinh lao đng nhóm 3 hiu qu và chất lượng
LIÊN H
NGAY: 1900 6987 hoc Zalo: 0968 498 206- Email: cskh@ehs.com.vn

HOẶC BẠN CÓ THỂ ĐĂNG KÝ VÀO FORM NÀY: TẠI ĐÂY

Bài viết cùng danh mục