DMCA.com Protection Status

Tài liệu “Hướng dẫn phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em dành cho cán bộ Công đoàn”

Bộ tài liệu “Hướng dẫn phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE dành cho cán bộ Công đoàn” được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE tại Việt Nam (ENHANCE)” do Bộ Lao động Mỹ tài trợ.

Bộ tài liệu gồm hai quyển, cung cấp những kiến thức, kỹ năng thiết yếu và những hướng dẫn cụ thể cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở để giúp họ có thể tham gia sâu, rộng và đạt hiệu quả cao trong việc tham mưu, thúc đẩy và phối hợp thực hiện các hoạt động phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE ở Việt Nam.  

Quyển số 1 có tên là “Tài liệu cung cấp kiến thức” được biên soạn với mục đích cung cấp kiến thức và những hướng dẫn triển khai các hoạt động phòng ngừa và giảm thiểu LĐTE cho đội ngũ cán bộ Công đoàn ở cấp cơ sở.

Quyển số 2 có tên “Tài liệu hướng dẫn giảng dạy dành cho giảng viên” được xây dựng nhằm cung cấp những hướng dẫn cụ thể cho những giảng viên, tập huấn viên dễ dàng chuyển tải tới học viên những nội dung được trình bày trong Quyển số 1.

Bài viết cùng danh mục