DMCA.com Protection Status

Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng

Phần 1: Nội dung cơ bản

Chương 1: Khái quát về bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 27000

Chƣơng 2: Tóm tắt nội dung tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 và hướng dẫn cách thức đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn

Phần 2: Hướng dẫn triển khai ISO/IEC 27001:2013 tại doanh nghiệp

Chương 1: Tóm tắt quá trình triển khai ISO/IEC 27001:2013 tại doanh nghiệp

Chương 2: Hƣớng dẫn cách thực hiện dự án ISMS tại tổ chức, doanh nghiệp, những lợi ích dự kiến sẽ thu được và các yếu tố đảm
bảo thực hiện thành công

Phần 3: Thực tiễn triển khai áp dụng thử nghiệm hệ thống quản lý thông tin theo ISO/IEC 27001 tại doanh nghiệp
Chương 1: Tóm tắt kết quả triển khai ISO/IEC 27001:2013 tại 2 doanh nghiệp

Chương 2: Một số nhận định và bài học được rút ra từ 2 mô hình thử nghiệm

Bấm vào đây để xem và tải về

 

 

Bài viết cùng danh mục